รอรับ User และ Password ผ่านทาง SMS ไม่เกินภายใน 5 – 15  นาที